Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Skyddet av din integritet samt säkerheten för alla affärsdata vid behandling av personuppgifter är viktigt för oss, vilket vi tar hänsyn till i våra processer. Här informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

 

Styrenhet enligt art. 4 parag. 7 EU–Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Scafom Holding B.V.

De Kempen 5

Telefon: +31 495 497 204

E-Post: info@scafom-rux.com

 

Personuppgiftsansvariges dataskyddsombud

Dataskyddsombudet kan nås på: Scafom Holding B.V.

E-post: dataprotection@scafom-rux.com

 

1.  Den registrerades rättigheter (artikel 15. GDPR)

Här kommer vi att informera dig om dina rättigheter som registrerad. Du kan när som helst utöva dessa rättigheter och kontakta oss direkt för detta ändamål. Om du begär dessa rättigheter från oss kommer vi att i detalj granska dem med hänsyn till tillhörande lagkraven och villkoren. Vid behov kommer vi att begära ytterligare information från dig. Vi kommer att i detalj förklara resultaten av vår undersökning och vårt förfarande för att uppfylla din begäran för dig. Det är möjligt att vi inte kommer att kunna till fullo följa dina önskemål på det sätt du önskar.

Detta bör inte hindra dig från att i detta avseende göra anspråk på dina rättigheter från oss eller att fråga oss. Vi svarar gärna på alla frågor du kan tänkas ha.

 

a)       Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)

I enlighet med lagen har du rätt att när som helst begära information från oss om huruvida och vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta inkluderar också information om ändamålen med att behandla, om tillämpligt, mottagare till vilka vi har avslöjat dina uppgifter, den planerade lagringsperioden och, om tillämpligt, information om ursprunget för dessa uppgifter om vi inte har samlat in dem direkt från dig. Dessutom har du rätt till en engångs gratis kopia av dina personuppgifter som lagras av oss. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig administrativ avgift för att göra efterföljande kopior.

 

b)  Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter som vi har lagrat om dig. Detta inkluderar också rätten att få ofullständiga personuppgifter ifyllda.

 

c)  Rätt till radering (artikel 17 i GDPR)

Du har rätt att begära att vi raderar data som vi har lagrat om dig. Om vi har publicerat uppgifter om dig inkluderar detta också vår skyldighet inom ramen för "rätten att bli glömd" enligt artikel 17

(2) i GDPR, för att vidarebefordra din begäran om att radera alla länkar till dessa uppgifter och kopior eller replikationer av dessa uppgifter till andra personuppgiftsansvariga för denna publicerade personuppgift, med tanke på tillgänglig teknik och implementeringskostnader.

 

d)  Rätt till begränsning av behandling (art. 18 i GDPR)

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av data som vi har lagrat om dig. Behandling av dessa uppgifter är därefter endast möjlig med ditt samtycke eller för några få juridiskt definierade ändamål.

 

e)  Rätt att invända mot behandling (art. 21 i GDPR)

I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig för utförandet av ett kontrakt med dig, vilket visas av oss i varje enskilt fall i följande beskrivning av funktionerna. När vi gör en sådan invändning ber vi dig att förklara orsakerna till att vi inte bör behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din berättigade invändning ,kommer vi att granska situationen och antingen avbryta eller justera databehandlingen, eller visa dig våra övertygande legitima skäl utifrån vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

Du kan naturligtvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Du kan informera oss om invändning gällande reklaminslag till dig via kontaktkanalerna ovan.

 

f)  Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftning (art. 7 i GDPR)

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla dem i enlighet med artikel 7.3 i GDPR. Sådan återkallelse påverkar tillåtelsen att behandla dina personuppgifter efter att du har uttryckt dem för oss.

 

g)  Rätt till dataportabilitet (art. 20 i GDPR)

Du har rätt att få från oss personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, för att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. På din begäran och med tanke på tillgängliga tekniska möjligheter inkluderar detta även direkt överföring från oss till den andra ansvariga parten.

 

h)  Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet (art. 13 i GDPR)

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål om vår behandling av uppgifter som rör dig. Du kan nå ansvariga dataskyddsmyndighet på:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tyskland

 

i)  Automatiserat beslutsfattande inklusive profilering (art. 22 i GDPR)

Du har rätt att få information om förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om logiken och omfattningen och avsedda effekter av sådan behandling för den registrerade.

 

2.  Rättslig grund för behandling av personuppgifter (art. 6 i GDPR)

 • I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, ska detta baseras på den rättsliga grunden i art. 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
 • Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i, fungerar art. 6.1 b i GDPR som rättslig grund. Detta gäller även bearbetning som är nödvändiga för utförandet av åtgärder före avtal.
 • I den mån behandling av personuppgifter är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som vårt företag är föremål för, fungerar art. 6.1 c i GDPR som rättslig grund.
 • I händelse av att den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen gör behandling av personuppgifter nödvändiga, ska art. 6.1 d GDPR fungera som rättslig grund.
 • Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter åtsidosätter inte det förstnämnda intresset, skall art. 6.
 • 1 f i GDPR fungera som rättslig grund för behandlingen.

 

3.  information om insamling av personuppgifter

 • Vidare informerar vi dig om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är all information som kan relateras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.
 • När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär lagras uppgifterna du anger (din e-postadress, namn och telefonnummer, om tillämpligt) av oss, för att svara på dina frågor. Vi raderar data som samlas in i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagliga lagringsskyldigheter.
 • Om vi använder avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål, kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer nedan. Genom att göra det kommer vi också att ange de definierade kriterierna för lagringsperioden.

 

Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

 

 

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande data, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig samt för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund för detta är art. 6, parag. 1 sid. 1 f i GDPR):

 

 • IP-adress
 • Värdnamn
 • Datum & tid för begäran
 • Tidszonskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (konkret sida)
 • Åtkomststatus/HTTP -statuskod
 • Mängd data som överförs i varje fall
 • Webbplats från vilken begäran kommer (remittent)
 • De specifika sidorna på vår webbplats som du sökte upp
 • Webbläsare: Typ, version och inställt språk
 • Operativsystem: typ och version
 • Med JavaScript aktiverat dessutom:
 • Skärmupplösning
 • Färgdjup
 • Storlek webbläsarfönster
 • Installerade webbläsarplugin

 

4.  Radering av data och lagringstid

 

 • Den registrerades personuppgifter ska raderas eller blockeras så snart lagringsändamålet upphör att gälla.
 • Lagring kan också ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsförordningar, lagar eller andra bestämmelser som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Uppgifter ska också blockeras eller raderas om en lagringstid som föreskrivs i standarderna löper ut, såtillvida det inte behövs ytterligare lagring av uppgifterna för att ingå eller genomföra ett kontrakt.

 

5.  Användning av kakor (cookies)

Cookies är små filer som lagras på din hårddisk som är associerad med webbläsaren du använder och genom vilken viss information flödar till enheten som ställer in cookien. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De syftar till att göra Internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

 

 

 
 

 

 

6.  Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår företags webbplats

 • Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats, erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För detta ändamål måste du vanligtvis tillhandahålla ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och för vilka databehandlingsprinciperna gäller. Obligatoriska uppgifter är markerade med en asterisk. Information i fält som inte är markerade på detta sätt är helt frivillig.
 • När du kontaktar tjänsteleverantören via e-post lagras din e-postadress och om du anger, också ditt namn, telefonnummer och [...] för att svara på dina frågor.
 • I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har noggrant valts och beställts av oss, är bundna av våra anvisningar och övervakas regelbundet.
 • Dessutom kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om vi erbjuder kampanjer, tävlingar, kontrakt eller liknande tjänster tillsammans med partners. Du kommer att få mer information om detta när du lämnar dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.
 • Om våra tjänsteleverantörer eller partners är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer vi att informera dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

 

a) Användning av vårt frivilliga ansökningsformulär

 • På vår webbplats har du möjlighet att skicka in en frivillig ansökan till oss via vårt ansökningsformulär. Som en del av denna ansökan online ger du oss personuppgifter.
 • Det är särskilt angeläget för oss att hantera dina personuppgifter med förtroende redan under ansökningssprocessen. Därför är det en självklarhet för oss att behandla alla personuppgifter som du anförtror oss med strikt konfidentialitet och ansvar, i enlighet med gällande lagstadgade dataskyddsbestämmelser. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. När personuppgifter samlas in och behandlas överförs dessa i TLS-krypterat format för att förhindra missbruk av uppgifterna av tredje part.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som du tillhandahåller oss som en del av din ansökan, är i allmänhet genomförandet av åtgärder före avtal som initieras av din ansökan i enlighet med art. 6.1 mening 1 b i GDPR.
 • I den mån de uppgifter som du tillhandahåller för din ansökan också innehåller särskilt känsliga uppgifter från en särskild kategori enligt art. 9.1 GDPR, ska behandlingen av sådana uppgifter av oss baseras på den rättsliga grunden för ditt samtycke enligt art. 6.1 sid. 1 a, som vi erhåller från dig bindande av denna anledning, och som bekräftats i fältet "Jag godkänner att mina uppgifter lagras och behandlas av Scafom-rux för att behandla min ansökan."
 • I vårt frivilliga ansökningsformulär är de obligatoriska fälten markerade med ett *, detta gäller personuppgifter, såsom titel, för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och e-postadress. För att vi ska kunna uppfylla dina ansökningskrav har du också möjlighet att frivilligt skicka oss ytterligare data och filer, t.ex. filer som innehåller dina ansökningshandlingar, till exempel ditt personliga brev, ditt CV, ditt ansökningsfoto, dina certifikat etc. Observera att CV, referenser eller ytterligare uppgifter som du lämnar för ansökningsändamål också kan innehålla särskilt känslig information, såsom information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackliga eller politiska partimedlemskap, fysiska eller psykisk hälsa eller sexuellt liv. Vi rekommenderar därför att du, om möjligt, inte lämnar någon information om sådana känsliga uppgifter från en särskild kategori.
 • Uppgifterna och filerna du tillhandahåller kommer att lagras och användas uteslutande för ändamål som rör registrering och behandling av ditt intresse för anställning eller utbildning hos oss samt behandlingen av din ansökan online, inklusive den kontakt med dig som krävs för detta ändamål. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att
 • uppmärksammas endast av auktoriserade Scafom-Rux-anställda. Om din ansökan går vidare kan data och filer du skickar användas inom ramen för anställningsrelationen med dig. Om din ansökan om anställning inte går vidare kommer vi att behålla uppgifterna och filerna du lämnade in i sökandedatabasen i [3] månader för att besvara eventuella frågor som rör din ansökan. Efter denna period raderas data och filer automatiskt.
 • Du har möjlighet att när som helst helt eller delvis dra tillbaka din ansökan. Du kan också när som helst begära att alla eller några av dina överförda data och filer raderas eller ändras från vår sökandedatabas. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av de personuppgifter och filer som du har lämnat in som en del av ansökan online med effekt framåt i tiden. Ett e-postmeddelande till [e-postadress] är tillräckligt för detta ändamål. Vissa uppgifter om din ansökan måste dock lagras under en begränsad period på tre månader för att följa lagstadgade bestämmelser, särskilt skyldigheten att lämna bevis enligt den allmänna likabehandlingslagen (AGG). När det gäller dina grundläggande rättigheter vill vi också hänvisa dig till punkt 2 i denna dataskyddsdeklaration.

 

7.  Webbanalys och tredjepartstjänster

Den rättsliga grunden för användning av lokalt distribuerade verktyg för webbanalys är art. 6 parag. 1 sid. 1 f i GDPR, det vill säga skyddet av våra legitima intressen med hänsyn till våra webbplatsbesökares intressen. Vårt intresse är analysen av våra webbplatsbesökare användningen av vår webbplats, för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Om analysverktyget som används också tjänar andra syften eller om vi använder det för andra intressen, kommer vi att informera dig om detta direkt i förklaringarna till respektive analysverktyg.

Den rättsliga grunden för användning av tredjepartsleverantörer för att utföra webbanalys är baserad på art. 6 parag. 1 sid. 1 a.

 

a)   Google Adwords -konvertering

 • Vi använder erbjudandet om Google AdWords på vår webbplats för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammedier (så kallade "Google AdWords") på externa webbplatser.
 • Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är i förhållande till data från reklamkampanjerna.
 • Detta annonsmaterial levereras av Google via så kallade "Ad Servers". För detta ändamål använder vi annonsservercookies, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, där visning av annonser eller klick från användare, kan mätas. Om du öppnar vår webbplats via en Google -annons kommer Google Adwords att lagra en cookie på din dator. Dessa cookies tappar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie lagras vanligtvis ett unika cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), sista visning (relevant för konverteringar efter visning) och borttagningsinformation (markering som anger att användaren inte längre vill bli adresserad) som analysvärden.
 • Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords -kundwebbplats och cookien som lagras på hans dator ännu inte har gått ut kan Google och kunden inse att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Olika cookies tilldelas varje AdWords -kund. Cookies kan därför inte spåras via AdWords -kunders webbplatser. Vi själva samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i reklamåtgärderna. Vi tar bara emot statistiska utvärderingar från Google. Baserat på dessa utvärderingar kan vi se vilka av de reklamåtgärder som används som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklamverktygen; i synnerhet kan vi inte identifiera användare baserat på denna information.
 • På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare användning av data som samlas in av Google med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap: Genom integreringen av AdWords -konvertering tar Google emot informationen om att du har tagit fram den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad för en Google -tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det en möjlighet att leverantören kommer att lära sig och lagra din IP -adress.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är art. 6 parag. 1 a i GDPR. Ditt samtycke ges utifrån den cookie -banner som används på vår webbplats. Dina personuppgifter kommer också att behandlas av Google i USA, denna överföring och behandling kommer endast att ske baserat på EU:s normala dataskyddsklausuler, vilket Google erkänner fullt ut.
 • Mer information om leverantören: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mer information om dataskydd hos Google hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv and https://services.google.com/sitestats/sv.html.

 

 

b)  Google Ads Remarketing

 • På vår webbplats använder vi använder funktionerna för Google Ads Remarketing, med dessa annonserar vi för den här webbplatsen i Googles sökresultat, liksom på tredjepartswebbplatser.
 • För detta ändamål sätter Google en cookie i webbläsaren på din terminalenhet, som automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på sidorna du har besökt.
 • Dessutom sker endast databehandling utöver detta om du har samtyckt till att Google länkar din internet- och apphistorik till ditt Google -konto och använder information från ditt Google -konto för att anpassa annonser som du ser på webben.
 • Om du är inloggad på Google medan du besöker vår webbplats använder Google din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För detta ändamål länkar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics -data för att skapa målgrupper.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är art. 6.1 a i GDPR. Ditt samtycke ges utifrån den cookie -banner som används på vår webbplats. Dina personuppgifter kommer också att behandlas av Google i USA, denna överföring och behandling kommer endast att ske baserat på EU:s normala dataskyddsklausuler, vilket säkerställer överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.
 • Mer information om leverantören: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mer information om dataskydd hos Google hittar du här: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

c)   Google kartor

 • På denna webbplats använder vi Google Maps -tjänsten genom att visa interaktiva kartor direkt på vår webbplats och gör att du enkelt kan använda kartfunktionen. Den rättsliga grunden för användning av plug-in är art. 6 parag. 1 sid. 1 a i GDPR. Samtycke ges genom ditt val i cookie -bannern.
 • Genom att besöka webbplatsen får Google informationen om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google tilldelas dina data direkt till ditt konto. Om du inte vill ha uppdraget med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av dess webbplats. En sådan utvärdering utförs (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet.
 • Mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och dess behandling av plug-in-leverantören, finns i leverantörens sekretesspolicy. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.

 

d)  Googles webbteckensnitt

 • Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt i webbläsarens cacheminne, för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta gör att Google kan veta att vår webbplats har nåtts via din IP -adress. Googles webbteckensnitt används för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra erbjudanden online. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 parag. 1 f i GDPR.
 • Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt från din dator.
 • Mer information om Googles webbteckensnitt finns på https://developers.google.com/fonts/faq/ och Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

 

e)   Google Tag Manager

 • Denna webbplats använder Google Tag Manager från leverantören Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager är en lösning med vilken vi kan hantera så kallade webbplatstaggar via ett gränssnitt, och därmed till exempel integrera Google Analytics och andra Googles marknadsföringstjänster på vår webbplats. Google Tool Manager behandlar inga personuppgifter om användare och skapar inga cookies.
 • Mer information om Google Tagg Manager finns på: https://www.google.com/tagmanager/use-html; samt om dataskydd hos Google i allmänhet: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

 

f)   Google Analytics

 • Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras med hjälp av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google -server i USA och lagras där. Om IP -anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP -adress dock att förkortas i förväg av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP -adressen till en Google -server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.
 • IP -adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med någon annan data som finns hos Google.
 • Du kan neka lagring av cookies genom att avmarkera kategorin "Analytics och prestanda" i cookie -bannern. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner i sin fulla omfattning på denna webbplats. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandling av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplug-in som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 • Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()". Detta innebär att IP -adresser behandlas i förkortad form, vilket utesluter möjligheten till personliga referenser. I den mån data som samlas in om dig är relaterad till en person, utesluts detta därför omedelbart och personuppgifterna raderas därmed omedelbart.
 • För databehandling i samband med Google Analytics av Google har vårt företag ingått ett databehandlingsavtal baserat på EU:s standarduppgifter för dataskydd med tjänsteleverantören.
 • Information från tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001
 • Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
 • Översikt om dataskydd: https://www.google.com/intl/sv/analytics/learn/privacy.html
 • Sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.

 

g)   Facebook Custom Audience (Pixel)

 • Vi använder remarketingfunktionen "Custom Audiences" för Facebook Inc. ("Facebook") med Facebook -pixeln.
 • Detta gör att intressebaserade annonser ("Facebook-annonser") kan visas för användare av webbplatsen när de besöker Facebooks sociala nätverk eller andra webbplatser som också använder proceduren.
 • Baserat på dessa marknadsföringsverktyg som används, upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook -servern.
 • Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare användning av data som samlas in av Facebook med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap: Genom integreringen av Facebook -pixeln får Facebook informationen om att du har öppnat motsvarande webbsida på vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Facebook -tjänst kan Facebook tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in, finns det en möjlighet att leverantören kommer att lära sig och lagra din IP -adress.
 • Du kan inaktivera funktionen "Facebook Custom Audiences" i vår cookie -banner.
 • Den rättsliga grunden för användning av plug-in är art. 6 parag. 1 a i GDPR. Samtycke ges genom ditt val i cookie -bannern.
 • För mer information om databehandling och datainsamling av Facebook, vänligen kontakta: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; https://www.facebook.com/policy.php;
 • För mer information och detaljer om Facebook Pixel och hur det fungerar, besök Facebooks hjälpavsnitt på https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.
 • Genom Facebook kommer dina personuppgifter också att behandlas i USA, denna överföring och behandling kommer endast att baseras på EU:s standarddataskyddsklausuler som Facebook har ingått med företag i USA.

h)   LinkedIn Insights-taggar

 • Denna webbplats använder konverteringsverktyget "LinkedIn Insight Tag". Detta verktyg skapar en cookie i din webbläsare som möjliggör insamling av bland annat följande data: IP -adress, enhets- och webbläsaregenskaper och sidhändelser (t.ex. sidvisningar). (2) Dessa uppgifter är krypterade, anonymiserade inom sju dagar och den anonymiserade data raderas inom 90 dagar. LinkedIn delar inga personuppgifter med företaget.
 • Genom att använda LinkedIn Insight-taggar kan vi visa intressebaserad annonsering utanför vår webbplats utan att identifiera webbplatsbesökaren. Genom Insight -taggarna upprättas en anslutning till LinkedIn -servern om du besöker denna webbplats och är inloggad på ditt LinkedIn -konto samtidigt.
 • Den rättsliga grunden för användning av plug-in är art. 6 parag. 1 a i GDPR. Samtycke ges genom ditt val i cookie -bannern.
 • Mer information om leverantören: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6 2 Dublin Irland, https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag

i)  New Relic

 • Denna webbplats använder webbanalystjänsten för New Relic (www.newrelic.com) för att samla in statistiska utvärderingar om webbplatsens hastighet, för att avgöra om webbplatsen kan hämtas och hur snabbt respektive sida visas när den hämtas.
 • Cookies används av New Relic.
 • För dessa ändamål kräver vi deras samtycke i enlighet med art. 6.1a GDPR. (4) Information från tredjepartsleverantören: New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA; "New Relic", https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

 

j)  Vimeo

 • När du besöker en av våra sidor utrustade med ett Vimeo -plugin, ansluter din webbläsare till Vimeos servrar. Detta är en tjänst från leverantören Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
 • Detta resulterar i en dataöverföring. Denna data behandlas på Vimeo -servrar. Oavsett om du har ett Vimeo -konto eller inte, samlar Vimeo in data om dig. Detta inkluderar din IP -adress, teknisk information om din webbläsartyp, operativsystem eller mycket grundläggande enhetsinformation. Dessutom lagrar Vimeo information om vilken webbplats som använder Vimeo -tjänsten och vilka åtgärder (webbaktiviteter) du utför på vår webbplats. Dessa webbaktiviteter inkluderar till exempel sessionens längd, avvisningsfrekvensen eller knappen du klickade på vår webbplats med en integrerad Vimeo -funktion.
 • Om du är inloggad som en registrerad Vimeo -medlem kan vanligtvis mer data samlas in eftersom fler cookies redan kan ha lagts in i din webbläsare. Dessutom är dina handlingar på vår webbplats direkt länkade till ditt Vimeo -konto. För att undvika detta kan du logga ut från Vimeo medan du "surfar" på vår webbplats. (4) Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland i den mening som EU:s dataskyddslagstiftning innebär. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheterna utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder. Därför kan det inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kan behandla dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakning. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter. Innan du spelar upp videon med Vimeo -support kommer du att informeras om användningen av Vimeo och ombeds om ditt samtycke till dataöverföringen. (5) För dessa ändamål kräver vi ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a i GDPR. (6)

 

 

k)  YouTube

 • Vi har integrerat YouTube -videor i vårt erbjudande online, som lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats.
 • Den rättsliga grunden för användning av plug-in är ditt samtycke enligt art. 6 parag. 1 sid. 1 a i GDPR.
 • Genom att besöka webbplatsen får YouTube informationen om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google tilldelas dina data direkt till ditt konto. Om du inte vill ha tilldelningen med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina data som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av dess webbplats. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.
 • Mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och dess behandling av YouTube finns i sekretesspolicyn. Där får du också ta emot ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, representerat av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

 

 

8.  Definitioner

 

a) Personuppgifter

All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online -identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, den fysiska personens mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

b) Bearbetning

Varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, antingen på automatiska sätt, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

c) Begränsning av bearbetning

Märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

 

d) Profilering

Varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, för att analysera eller förutsäga aspekter rörande den fysiska personens prestation på jobbet, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

e) Pseudonymisering

Behandlingen av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter tillskrivs inte en identifierad eller identifierbar fysisk person.

f) Personuppgiftsansvarig

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstatens lagstiftning, kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för dess nominering föreskrivas i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning

g) Personuppgiftsbiträde

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

h) Samtycke

Den registrerade fritt givna specifika, informerade och entydiga indikationen på hans eller hennes önskemål i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade indikerar att han eller hon godkänner att personuppgifter som rör honom eller henne behandlas.

Stat/län/region: 18.08.2021