Inspektion av byggnadsställningar - vad du behöver veta

Inspektion av byggnadsställningar - vad du behöver veta

Maximal säkerhet på byggarbetsplatsen kan å ena sidan garanteras med hjälp av högkvalitativa byggnadsställningar som uppfyller gällande säkerhetsnormer. Så om denna högkvalitativa ställning är monterad,  är du igång då? Inte riktigt, för oavsett hur säkert ett system är ur teknisk synvinkel måste det inte bara monteras professionellt utan också inspekteras regelbundet. I många Sverige skall ställningen inspekteras av en person med särskild utbildning. Om man är ny inom ställningsbranschen är det inte nödvändigtvis klart från början vilka regler man måste följa. Vi har sammanställt en lista över hur en sådan inspektion utförs och vad du måste iaktta.

 

När ska en byggnadsställning inspekteras?

Inspektioner av byggnadsställningar är inte en engångsföreteelse, utan måste utföras regelbundet under hela den tid som byggnadsställningen används. Detta börjar med den första inspektionen efter att ställningen har monterats och tagits i bruk. Den utförs både av en kompetent person som utsetts av ställningsbyggaren och av en kompetent person som utsetts av ställningsanvändaren och måste alltid baseras på monteringsanvisningarna. Därefter måste ställningen inspekteras minst en gång i veckan och efter ändringar, i enlighet med vad som föreskrivs av myndigheter som OSHA, CITB eller den tyska kommittén för arbetarskydd. Särskild regel: Även efter ogynnsamma väderförhållanden som stormar, kraftigt regn eller kraftigt snöfall måste ställningen inspekteras av en kompetent person.

 

Vem får inspektera en byggnadsställning?

Det har redan nämnts: Enligt de senaste säkerhetsnormerna kan inte alla utföra inspektioner. En kompetent person med särskild utbildning behövs för detta arbete. Men vad innebär det egentligen? I de flesta fall är en person kvalificerad för att inspektera byggnadsställningar om han eller hon

Har genomgått särskild utbildning till ställningsbyggare eller högre utbildningsnivå.

Dessutom måste en person som är kvalificerad att inspektera ställningar ha kunskap om de tekniska byggnadsbestämmelserna. Detta innefattar följande

  • Kunskap om statisk belastning för bedömning av ställningsuppbyggnadens bärförmåga och driftsäkerhet.
  • Teknisk kunskap som alltid är uppdaterad genom regelbundet deltagande i utbildningar.

Kraven på den inspekterande personen varierar beroende på ställningens komplexitet. Det kan till exempel räcka med s.k. 9 meters utbildning om ställningen är lägre än 9 meter och inte avviker från producentens montageanvisningar på något ställe.

 

Hur fungerar inspektionen av byggnadsställningar?

När inspektören har utsetts kontrollerar han eller hon framför allt tre saker:

  1. att ställningen är monterad i enlighet med bestämmelserna och att den är i säkert skick
  2. Eventuella befintliga skador på ställningen.
  3. De vidtagna säkerhetsåtgärdernas lämplighet och funktionalitet.


För att se till att inget förbises under inspektionen av en byggnadsställning är checklistor som den här till hjälp. Med en checklista för inspektion av en byggnadsställning kan du bocka av alla viktiga punkter steg för steg. Är till exempel kontaktytans bärförmåga garanterad? Är däcken korrekt monterade och säkrade? Är avståndet till väggen tillräckligt litet? Du hittar en detaljerad översikt här. Resultaten av ställningsbesiktningen måste dokumenteras skriftligt så att en besiktnings- och godkännandeprotokoll kan upprättas i slutet. Slutligen fäster den kompetenta personen en etikett på tillträdesstegen eller i närheten av trappan där det står om ställningen har klarat inspektionen och får användas en s.k. grönskylt.

 

 

Vad mer behöver du vara medveten om?

Regelbunden inspektion av dina ställningar är en integrerad del av uppfyllandet av gemensamma säkerhetsnormer och bidrar på ett avgörande sätt till bättre arbetssäkerhet. Dessutom bör alla som ska använda ställningen informeras om följande

  • De får inte själva göra några strukturella ändringar i ställningen.
  • Ställningen får endast användas efter att den har inspekterats och godkänts.
  • Inga åtgärder som t.ex. schaktning får utföras som kan försämra ställningens stabilitet.
  • Tillträde till ställningen får endast ske via stegar eller trappor.

Detta garanterar en säker användning av ställningen. Om du vill veta mer om säkerhetsstandarder för montering och demontering av ställningar kan du läsa om det på av.se.

 

Tillbaka

Kommentarer

Lägg till en kommentar

Addera 2 och 2.

Ta kontakt med Scafom-rux

Stronger. Together.

Hela Scafom-rux-teamet är dedikerat till att hjälpa dig med alla dina frågor om ställningar. Kontakta oss!