Digital byggplanering med BIM

Digital byggplanering med BIM

Oavsett om det handlar om beräkningar, planeringsskisser eller kommunikation med varandra - den gamla goda pennan och pappret går sakta men säkert mot en välförtjänt pension, även för oss inom byggnadsställningar. Digitaliseringen gör inte bara många arbetsmoment tydligare, utan också snabbare och mer exakta. Vi har sedan länge stött på moderna programvaror och metoder direkt på byggarbetsplatsen. Till detta hör också BIM, en förkortning för Building Information Modeling. BIM är en digital metod som gör det möjligt att förkorta kommunikationsvägarna och öka planeringssäkerheten. Men vad innebär det egentligen och hur kan du använda BIM effektivt för dina ställningsbyggnadsprojekt?

Vad är BIM egentligen?

För att ett ställningsbygge ska lyckas krävs inte bara rätt ställningsmaterial, förutseende planering och mycket kunskap, utan även god kommunikation och samordning mellan de inblandade. Vare sig det är arkitekter, projektledare eller ingenjörer. Var och en av dem har viktiga uppgifter och information för dig som ställningsbyggare som du behöver för att montera och demontera din ställning. De andra inblandade parterna är inte annorlunda. Svårt att följa pappersarbete och saknad information är ofta förekommande.

För att inte alltid behöva jaga efter den information som behövs sparar en gemensam databas som alla inblandade har tillgång till och som kontinuerligt uppdateras värdefull tid för genomförandet av själva projektet. BIM kan göra just detta - och mer därtill. BIM möjliggör inte bara ett effektivt informationsutbyte mellan parterna, utan förenklar också de fortsatta projektplaneringsstegen. Tack vare en digital modell som är utrustad med objektattribut för byggnaden kan tidplanerna planeras optimalt utan att kollidera med andra hantverkare. Genom att digitalt registrera alla nödvändiga uppgifter om det planerade byggnadsobjektet skapas ett smidigt informationsflöde mellan alla berörda parter, vilket förhindrar tråkigt dubbelt informationsutbyte och till och med förlust av aktuell information. Detta är också till hjälp efter att byggprojektet har avslutats, eftersom de uppgifter som organiseras med BIM kan nås under en byggnads hela livstid, t.ex. vid renoveringsarbeten.

 

BIM förbättrar informationsflödet mellan alla parter som är involverade i ett byggprojekt.

Hur förbättrar BIM ditt arbete med ställningar?

Ställningar är lagarbete - och inte bara mellan ställningsbyggarna själva. Kommunikationen med andra yrkesgrupper bör också fungera så smidigt som möjligt så att de enskilda arbetsmomenten kan planeras och utföras optimalt. Men du vet säkert av egen erfarenhet att utbytet med andra som är involverade i byggandet å ena sidan är det som gör ditt jobb så spännande, men å andra sidan kan det vara utmanande. Ibland saknas den senaste informationen om projektet, ibland sker det en kollision med en annan yrkesgrupps arbete trots den noggrannaste förhandsplanering. Särskilt vid stora och komplexa projekt kan saker och ting lätt falla mellan stolarna. En central databas ger därför en avgörande förbättring av planeringssäkerheten.

Samtidigt har BIM avgörande fördelar när det gäller förberedelser av arbetet. BIM innebär nämligen också att hela ditt materialbestånd digitaliseras. Med hjälp av taggar i eller QR-koder på ditt ställningsmaterial har du till exempel alltid en överblick över hur mycket av en ställningsdetalj som finns var i ditt lager och även vad och hur mycket som finns på lastbilen som just lämnar din gård för att åka till byggarbetsplatsen. Detta sparar inte bara mycket tid utan minskar också fel i arbetsförberedelserna. Digitaliseringen av ditt ställningsmaterial förhindrar att enskilda delar glöms bort när lastbilen lastas och du slipper beställa nytt ställningsmaterial.

Förutom att förbättra dina arbetsförberedelser bör man inte underskatta fördelarna med att skapa den centrala 3D-modellen med BIM, inte bara för nybyggnation utan även för renovering och ombyggnad. Denna modell representerar då antingen en byggnad under hela dess livslängd och är därmed också tillgänglig för framtida underhållsåtgärder eller om en modell saknas blir den en värdefull datakälla för kommande arbeten. Särskilt när det gäller historiska byggnader kan det hända att man inte har as-built-ritningar av de enskilda delarna av byggnaden som man ska arbeta med. Med BIM kan man ändå uppnå en hög grad av planeringssäkerhet. Den komplexa renoveringen av Ulmkyrkan i Tyskland som har världens största kyrktorn genomfördes till exempel framgångsrikt med hjälp av 3D-laserskanning och BIM trots att det inte fanns några ritningar. Kollisioner mellan den fristående ställningen och den sekelgamla byggnadsväven kunde därmed uteslutas i ett tidigt skede. Detta är bara ett av de exempel som visar hur BIM också kan hjälpa dig som ställningsbyggare att uppnå optimala resultat av ditt arbete.

Med den centrala 3D-modellen har du alltid tillgång till all relevant information - oavsett om du använder datorn på kontoret eller surfplattan på byggarbetsplatsen.

 

Men hur fungerar processen egentligen? Här är en kortfattad översikt:

 • Steg 1: Kunden eller en tjänsteleverantör läser in uppgifterna om den planerade byggnaden.
 • Steg 2: Det är nu du kommer in i bilden! Dina uppgifter om ställningsmaterialet läses in. Efter lämplig utbildning av en programvaruleverantör kan du antingen göra detta själv eller låta en tjänsteleverantör, t.ex. din ställningsleverantör, göra det åt dig.
 • Steg 3: 3D-modellen av strukturen är digitalt uppbyggd och kan nu redigeras. Kraven på ställningen är därmed tydligt definierade och kollisioner med byggnadsstrukturen kan uteslutas i förväg.
 • Steg 4: Du eller din tjänsteleverantör returnerar den digitalt uppbyggda byggnaden som en IFC-fil. Nu lagras byggnadsdata, byggnadsställningens dimensioner, kostnader och monteringstider i modellen och är transparenta för alla inblandade parter.
 • Steg 5: De uppgifter som samlas in på detta sätt är inte bara användbara på byggarbetsplatsen, utan även i god tid när du förbereder en offert till din kund. De uppgifter som kan hämtas i modellen kan hjälpa dig att matcha lageruppgifter, kapacitet med mera och på så sätt ge en välgrundad offert.


BIM visar vägen

På det hela taget gör BIM-arbetet det möjligt för dig och ditt team att hantera ännu större och mer komplexa projektbeställningar. Särskilt dessa genomförs allt oftare med hjälp av BIM-metoden eftersom det minskar antalet fel under planeringen. I Europa är det främst Storbritannien och Skandinavien som leder vägen när det gäller BIM. I Storbritannien är BIM till och med obligatoriskt för alla offentliga projekt. Men även i Tyskland är användningen av BIM obligatorisk för offentligt beviljade infrastrukturprojekt sedan slutet av 2020, och Frankrike samt Italien vill följa efter. Men USA ligger längst fram när det gäller obligatorisk tillämpning av BIM, följt av Kanada. Läs mer om varje lands BIM-implementering här.

Huvudskälet till den internationellt sett ökade användningen av BIM är att man i framtiden bör undvika missöden i form av kommunikationsbrister som påverkar tids- och kostnadshanteringen. Att kunna arbeta med BIM kan inte bara ge dig en stor fördel i praktiken, utan också förbereda dig för framtiden. Man kan förutse att BIM kommer att bli en integrerad del av projektgenomförandet i framtiden.

 

Fördelarna med BIM för ställningsbyggare i en överblick:

 • Kommunikation utan informationsförlust och förbättrat samarbete mellan projektdeltagarna.
 • Central datahantering som skapar större planeringssäkerhet, t.ex. genom att möjliggöra simulering och visualisering av din ställning.
 • Tidig felanalys genom förenklad kontroll
 • Förbättrad arbetsförberedelse tack vare helt digitaliserat lager
 • Internationell konkurrensfördel tack vare högre effektivitet, produktivitet och kvalitet i genomförandet av ställningsbyggnadsprojekt.
 • Kostnads- och tidsplaneringssäkerhet
 • Välgrundade anbud till kunden
 • Mobil tillgång till alla data direkt på byggarbetsplatsen

Vill du veta mer om BIM? Ta kontakt med vårt team!

 

Tillbaka

Kommentarer

Lägg till en kommentar

Räkna ut 7 plus 8.

Ta kontakt med Scafom-rux

Stronger. Together.

Hela Scafom-rux-teamet är dedikerat till att hjälpa dig med alla dina frågor om ställningar. Kontakta oss!